Verksamhetsområden.

Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom landskapsarkitektur-, trädgårds-, park- och kulturmiljövård.
Bolaget skall dessutom bedriva besiktnings-, utbildnings- och förmedlingsverksamhet inom nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet.

Är certifierad besiktningsman avseende platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap.
Se bifogat certifikat.